Gallery Nghệ Sỹ Thời Trang

Vũ Thu Phương in TTL design

Vũ Thu Phương in Trương Thanh Long design. Photo by Thành Nguyễn 2007

vtp-ttl_11

Vũ Thu Phương in Trương Thanh Long design

Photo by Thành Nguyễn 2007

 

One comment

Đã đóng bình luận.