Hoa Hậu Phạm Hương & Á Hậu in Bikini

Hoa Hậu Phạm Hương & Á Hậu in Bikini
Photo by Thành Nguyễn © 2014

Advertisements